RegulaminREGULAMIN SERWISU WIRTUALNY–TRENER.PL

1. WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu „wirtualny–trener.pl” (zwanego dalej Serwisem) a także prawa i obowiązki Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Administratora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług dostępnych w Serwisie.

2. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki i zasady korzystania z Serwisu a także prawa i obowiązki Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Administratora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

 2. Serwis – portal „wirtualny–trener.pl”, figurujący pod adresem www.wirtualny-trener.pl umożliwia Użytkownikom nabycie Produktu.

 3. Produkt – dieta, plan żywieniowy, ćwiczenia, program treningowy, usługa kompozytora treningów i diet, wizytówka do wykupienia dla trenerów, dietetyków i klubów fitness, który może być przedmiotem sprzedaży w ramach Serwisu.

 4. Administrator – podmiot oferujący produkt oraz udostępniający zasoby Serwisu na rzecz Użytkowników, którym jest firma PERITUS zarejestrowana we Wrocławiu,
  NIP 8971702298. Świadczenie usługi odbywa się za pomocą środków technicznych znajdujących się na terenie Francji
  .

 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu, prawidłową rejestrację oraz zapłatę ceny za Produkt uzyskała dostęp do Produktów oferowanych przez Serwis. Za użytkownika uważa się, również osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin i nabyła Produkt w ramach jednorazowego zakupu, o którym mowa w ust. 6 pkt.3 Regulaminu.

 6. Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dobrowolnie dane i zarządza nimi na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz zawierające informacje o jego działaniach w Serwisie. Udostępnione dane chronione są przed dostępem innych Użytkowników, jednakże mogą być wykorzystywane przez Administratora na warunkach określonych w Regulaminie.

 7. Cennik – wykaz opłat za usługi i Produkty oferowane przez Serwis. Cennik stanowi integralną część Regulaminu.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy potencjalny Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed rejestracją. Dokonanie rejestracji w niniejszym Serwisie oznacza, iż Użytkownik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na jego postanowienia.

 2. Serwis jest udostępniony pod adresem www.wirtualny-trener.pl.

 3. Administrator informuje, że nazwa „wirtualny – trener.pl” podlega ochronie / i jest zarejestrowana w Urzędzie Patentowym RP.

 4. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż oraz udostępnianie za pośrednictwem Internetu Produktu Użytkownikowi. Jednocześnie Administrator zastrzega, że niektóre z oferowanych usług mogą być odpłatne.

 5. Celem Serwisu jest sprzedaż oraz świadczenie usług związanych z udostępnianiem Produktów Użytkownikom.

 6. Serwis zastrzega, że oferowane usługi i Produkty nie są w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Użytkownik przed ich zastosowaniem powinien zasięgnąć konsultacji specjalisty na własny koszt.

 7. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, inne odpłatne usługi na rzecz Użytkowników.

4. WYMOGI TECHNICZNE

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń, które pozwalają na korzystanie z zasobów Internetu, aktywnej skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiających wyświetlanie stron www. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych (Internet Explorer 8, Opera 10, Chrome 16, Firefox 9, Safari 5), w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików swf (flash), cookie i włączoną obsługą języka java skrypt. Strony Serwisu dostosowane są do przeglądania przy rozdzielczości ekranu minimum 1024x768 pikseli.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych .

 2. Serwis umożliwia przeglądanie profili innych Użytkowników. Udostępniane są tylko te dane osobowe Użytkownika, które sam udostępnił innym Użytkownikom.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności prawnej w szczególności odszkodowawczej przed Użytkownikami za podszywanie się innych osób bądź Użytkowników pod ich dane i / lub upublicznianie jej danych osobowych oraz informacji jej dotyczących.

 4. Administrator z należytą starannością zabezpieczy dane dotyczące Użytkowników przed ingerencją w nie osób trzecich, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za możliwą utratę danych, która nastąpiła bez jego woli i wiedzy.

 5. Wszelkie moduły transakcyjne, panele administratora i dane osobowe Użytkownika przesyłane są do systemu bezpiecznego SSL szyfrowanego kluczem 128 – bitowym. Tym samym certyfikat SSL zapewnia ochronę stron internetowych oraz poufność danych osobowych przekazywanych drogą elektroniczną.

 6. Rejestrowane są tylko te informacje o Użytkowniku, które Użytkownik sam wskazał w rejestracji. Użytkownik będzie miał możliwość modyfikacji lub usunięcia swoich informacji osobowych.

6. WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna.

 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie po dokonaniu rejestracji z zastrzeżeniem pkt 3 oraz wyłącznie w imieniu własnym. Jeżeli Użytkownik dokonuje czynności w imieniu osoby trzeciej domniemywa się, że posiada ważne w świetle obowiązujących przepisów prawa pełnomocnictwo do dokonania w jej imieniu czynności w Serwisie.

 3. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem Produktu warunkami jego zakupu oraz ceną Użytkownik może dokonać zakupu jednorazowego bez rejestracji w Serwisie, dokonując jednocześnie rejestracji w Serwisie lub dokonać powtórnego zakupu w ramach posiadanego Konta.

 4. Formularz rejestracyjny zawiera: imię i nazwisko użytkownika, pełny adres kontaktowy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz login jakie będzie używane w Serwisie przez Użytkownika.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.

 6. Warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu. Dokonanie rejestracji na niniejszym Serwisie oznacza, iż Użytkownik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na jego postanowienia.

 7. Użytkownik rejestrując i aktywując Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Serwisu lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Serwisu) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Serwisu, jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Serwisu). Zgoda ta jest warunkiem założenia konta oraz dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji (lub zmieniony przez użytkownika w późniejszym czasie na inny, poprzez edycję danych w Koncie Użytkownika), w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika wraz z całą jego zawartością. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie dyspozycji usunięcia Konta, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

 8. Warunkiem rejestracji jest posiadanie adresu e-mail oraz wypełnienie wszystkich pól w formularzu rejestracyjnym zgodnie ze stanem faktycznym.

 9. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno konto na serwisie. W uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu wyraźnej zgody Administratora i na warunkach przez niego podanych, Użytkownik może zarejestrować dodatkowe konta.

 10. Użytkownik posiadający aktywne Konto może administrować swoimi danymi i informacjami podanymi w formularzu rejestracyjnym lub dokonywać innych zmian w ramach konta, zgodnie z aktualnie dostępną funkcjonalnością Serwisu poprzez zalogowanie się na własne konto i dokonanie odpowiednich zmian w Koncie Użytkownika.

 11. Użytkownik posiadający aktywne Konto może w każdym czasie dostępności serwisu usunąć swoje konto. Likwidacja Konta jest równoznaczna z usunięciem z Serwisu wszystkich treści pochodzących od Użytkownika.

 12. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usług Serwisu w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, przesyłając nazwę użytkownika, hasło oraz adres e-mail podany przy rejestracji do administracji z klauzulą ‘usuń moje konto’. Usunięcie konta Użytkownika nie powoduje zwrotu Użytkownikowi ewentualnie poniesionych przez niego kosztów związanych użytkowaniem serwisu.

 13. Konto Użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane przez Serwis nie może zostać usunięte przez Użytkownika.

 14. Serwis ma prawo zablokowania dostępu do wybranych usług oraz usunięcia informacji (np. wiadomości) związanych z usługami.

 15. Po dokonaniu opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem Użytkownik nabywa wybrany Produkt.

 16. Użytkownik zobowiązuje się uiścić stosowne opłaty za Produkty zgodnie z warunkami płatności przedstawionymi w Serwisie. W przypadku likwidacji Serwisu, wniesiona opłata zostanie zwrócona proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu.

7. TRYB REKLAMACYJNY

 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji w związku z działaniami Serwisu pisemnie na adres: ul. Środkowa 9/5, 53-662 Wrocław lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@wirtualny-trener.pl

 2. Użytkownik powinien zgłaszać reklamacje w języku polskim, podając dane Użytkownika (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego), najpóźniej w terminie 7 dni od momentu nabycia za pośrednictwem Serwisu usługi lub Produktu.

 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie do 28 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Serwis zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Serwis.

8. CZYNNOŚCI NIEDOPUSZCZALNE

 1. Zabrania się zamieszczania w Serwisie, przechowywania, publikowania, przesyłania, ładowania, rozpowszechniania lub przekazywania wszelkich treści obraźliwych, zniesławiających, pogróżek lub innych treści, które mogłyby być traktowane bądź jako przestępstwo bądź jako wykroczenie lub zachęta do takiego działania, a także wszelkich treści, których zmieszczenie może skutkować odpowiedzialnością prawną. Zakazane treści obejmują w szczególności, ale nie ograniczają się do bezpośrednich pogróżek spowodowania fizycznego uszczerbku na zdrowiu, prześladowania i materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub innych prywatnych materiałów bez uzyskania zgody.

 2. Oceny charakteru treści, informacji dokona samodzielnie Administrator.

 3. Informacje zawarte na Serwisie mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z polskim prawem.

 4. Treści niezgodne z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania Użytkownika będą przekazywane odpowiednim organom ścigania zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 5. Niedopuszczalne jest nabywanie przez Użytkownika Produktów oferowanych przez Serwis przy użyciu fałszywych lub cudzych danych osobowych lub przy użyciu cudzego Konta, a także dokonywanie płatności za pośrednictwem fałszywej lub cudzej karty płatniczej lub kredytowej bez ważnego pełnomocnictwa.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność za działania niezgodne z polskim prawem i wszelkie konsekwencje wynikające z tego tytułu ponosi Użytkownik.

 2. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by Serwis dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym Administrator:
  a) nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności Serwisu niezależnie od przyczyn, w tym w szczególności zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji, ulepszenia Serwisu lub dodawania usług, systemów obsługujących ten Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników;
  b) zastrzega sobie prawo, bezwarunkowo, czasowego zawieszenia lub przerwania udostępniania Serwisu w innych przypadkach niż określone w poprzedzającym punkcie, w tym także blokowania dostępu dla wybranych użytkowników, wybranych witryn lub wybranych adresów IP;
  c) zastrzega sobie prawo, bezwarunkowo, zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyny.

 3. Z tytułu działań Serwisu określonych we wcześniejszym punkcie Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Serwisu jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

 4. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Serwisu w zakresie usuwania Kont i innych treści, Serwis oświadcza, iż może usunąć Konto Użytkownika, w przypadku, gdyby nie uiszczono opłaty Produkt w zakreślonym terminie.

 5. Administrator nie odpowiada:
  a) za sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu po stronie Użytkowników lub osób trzecich;
  b) za treści umieszczane przez Użytkowników Serwisu w formularzu rejestracyjnym oraz za dostosowanie Produktu do nieprawdziwych, niepełnych (w tym zatajonych danych o stanie zdrowia) danych podanych przez Użytkownika i szkody wynikłej z tego tytułu;
  c) za nie prawidłowe zastosowanie się przez Użytkownika do zaleceń podanych do nabytego Produktu i powstanie z tej przyczyny szkody na osobie lub mieniu;
  d) za nieosiągnięcie przez Użytkownika oczekiwanego przez niego efektu bądź opisanego w Serwisie rezultatu (m.in. określonej masy ciała lub utraty wagi) po zastosowaniu Produktu;
  e) za powstały lub mogący powstać w przyszłości uszczerbek na zdrowiu Użytkownika na skutek zastosowania Produktu oferowanego przez Serwis;
  f) z tytułu naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich;
  g) za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia przez Użytkownika danych Konta Użytkownika, usługi lub Produktu nabytego przez Użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika;
  h) za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego Konta Użytkownika lub innej treści umieszczonych przez Użytkownika, w szczególności, gdy istnieją wątpliwości, co do legalności takich treści;
  i) serwis w zakresie wszystkich usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności, gdy brak możliwości działania serwisu lub nieprawidłowe funkcjonowanie wynikają z działań lub zaniechań osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których Serwis nie mógł przewidzieć i którym nie był w stanie zapobiec); Serwis deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum;
  j) za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez Użytkowników na Serwisie.

 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani dowolnej strony trzeciej za postępowanie Użytkownika lub działania innych Użytkowników.

 7. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich, praw własności intelektualnych, praw do znaku towarowego, lub innych praw osób trzecich, fizycznych lub prawnych, bądź łamanie przepisów prawa albo naruszających dobre obyczaje.

 8. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tzw. "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za kradzieże treści z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie.

 9. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, straty, koszty, utracone przychody, utracone korzyści w związku z utratą danych zgromadzonych w systemach komputerowych, brakiem dostępu do Serwisu, usterek, awarii, przerwy technicznej, lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność informacji podawanych przez Użytkowników.

 11. Serwis zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

 12. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę, że w przypadku zmiany właściciela, połączenia, lub przejęcia Serwisu niniejszy regulamin jak i wszystkie jego postanowienia włączone w jego treść mogą pozostać sposób automatyczny w mocy.


10. USUWANIE I BLOKOWANIE KONT UŻYTKOWNIKA

 1. Administrator może zablokować lub usunąć konto Użytkownika lub poszczególne usługi jeżeli:
  a) Użytkownik naruszył warunki Regulaminu lub jego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu, lub działania Użytkownika mają negatywny wpływ na wizerunek Serwisu, jego Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez ostrzeżenia lub może zostać ograniczona dostępność pewnych funkcji dla Użytkownika czasowo lub bezterminowo w zależności od wyłącznego uznania Serwisu;
  b) Użytkownik narusza Regulamin, jeżeli posiada więcej niż jedno konto;
  c) Użytkownik w szczególności korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
  d) Użytkownik udostępnia osobom trzecim nabyte w ramach własnego Konta usługi, Produkty, w szczególności przypisując sobie autorstwo ich opracowania;
  e) Użytkownik nie akceptuje zmian wprowadzonych przez Administratora w Regulaminie;
  f) Użytkownik w okresie jednego miesiąca od zablokowania Konta lub poszczególnych usług Serwisu przez Administratora powinien skontaktować się z administratorem w celu wyjaśnienia sprawy. W przypadku jeżeli Użytkownik nie dokona żadnych działań w celu usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania Konta lub poszczególnych usług Administrator może zdecydować o usunięciu Konta;
  g) Użytkownik swoimi działaniami destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki takich niedozwolonych działań;
  h) Użytkownik nie korzysta ze swojego konta w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

11. ZMIANA REGULAMINU

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

 2. W wypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu. Jednocześnie Administrator wyśle na podane przez Użytkowników adresy e-mail informację o dokonaniu zmiany Regulaminu oraz o fakcie umieszczenia tekstu jednolitego na łamach Serwisu.

 3. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami. Użytkownik składa oświadczenie o treści:
  „Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję wszystkie jego postanowienia.”

 4. Złożenie powyższego oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem.

 5. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem, a następnie usunięciem konta Użytkownika.

 6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia na stronie Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w aktualnej wersji pod adresem
  www.wirtualny-trener.pl/regulamin.

12.PRAWA AUTORSKIE

 1. Administrator nie wyraża zgody na rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób jakichkolwiek treści zawartych w Serwisie, w szczególności na drukowanie i kopiowanie fragmentów Serwisu dla użytku osobistego lub komercyjnego. Serwis jak i jego poszczególne elementy oraz nabyte za pośrednictwem Serwisu usługi, Produkty nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane, chyba, że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę w formie pisemnej.

13. PŁATNOŚCI

 1. Nabywanie Produktów za pośrednictwem Serwisu jest odpłatne.

 2. Szczegółowy wykaz opłat za Produkty oferowane przez Serwis zawiera Cennik.

 3. Po wprowadzeniu danych niezbędnych do realizacji zakupu Użytkownik deklaruje wybór preferowanej formy płatności przy czym możliwość pobrania Produktu drogą on- line następuje po sfinalizowaniu płatności.

 4. Płatności można dokonać:
  a. karta kredytową;
  b. e-przelewem;
  c. poprzez zlecenie obciążenia konta [polecenie zapłaty];
  d. za pośrednictwem internetowego systemu rozliczeń;
  e. smsem

 5. Autoryzacja transakcji i rozliczenie płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych w Serwisie odbywa się za pośrednictwem globalnego systemu Platnosci.pl (PayU S.A.). Podając dane karty kredytowej Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie jego rachunku do wysokości należności za Produkt nabyty za pośrednictwem Serwisu.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowości powstałych przy dokonywaniu płatności.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiej ustawy Kodeks cywilny oraz innych odpowiednich regulacji prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.).

 2. Regulamin podlega prawu polskiemu.

 3. Wszelkie spory powstałe na tle działalności prowadzonej za pośrednictwem Serwisu podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozpatrywane przez sądy właściwe miejscowo dla Administratora Serwisu